Makaleler

SCI,  SSCI & Arts and Humanities indeksli dergilerde yayınlanan makaleler 

 • Güngör, İ., H., Ekşi, H., Arıcak, T., O. (2012). Value Preferences Predicting Narcissistic Personality Traits in Young Adults. Educational Sciences: Theory & Practice, 12 (2), 1281- 1290. [SSCI]
 • Katılmış, A., Ekşi, H. & Öztürk, C. (2011). Efficiency of Social Studies Integrated Character Education Program.  Educational Sciences: Theory & Practice, 11, 854-859. [SSCI]
 • Ekşi, H. (2010). Personality and coping among Turkish college students: a canonical correlation analysis / Üniversite öğrencilerinin kişilik özellikleri ile başa çıkma tarzları: Kanonik korelasyonel bir analiz. Educational Sciences: Theory & Practice, 10, 2141-2176. [SSCI]
 • Dilmaç, B., Kulaksızoğlu, A. & Ekşi, H. (2007). An examination of the humane values education program on a group of science high school students. Educational Sciences: Theory & Practice, 7, 1221-1261. [SSCI]

Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Ekşi H,, Kardaş S. (2017). Spiritual well-being: Scale development and validation. Spiritual Psychology and Counseling,
 • Ekşi H., Takmaz Z., Kardaş S. (2016). Spirituality in psychotherapy settings: A phenomenological inquiry into the experiences of turkish health professionals. Spiritual Psychology and Counseling, 1(1), 89-108.
 • Eksi, H., Çiftçi, M., Yaman, N., Parlak, S., Dinçer, M., Ulaş E., Ulusoy, M., A. (2016). Almanya da Yasayan Türkiye Kökenli Göçmenlerin Yeniden Yaşam İnşası. Middle East Journal of Refugee Studies, 1(2), 5-48.
 • Ekşi, H., Okan N., Güner, H. (2016). İç Göç Yasayan Ergenlerin Deontik Adalet Anlayısı ve Akran Sapmalarının Şiddete Yönelik Tutumlarını Yordama Düzeyi. Middle East Journal of Refugee Studies, 1(1), 19-41.
 • Katılmış, A., Ekşi, H. & Öztürk, C. (2010). Sosyal bilgiler dersi kazanımlarıyla bütünleştirilmiş bilimsellik odaklı karakter eğitimi programının etkililiği-The efficiency of being scientific focused character education programme in social studies course. Journal of Social Studies Education, 1 (1), 50-87.
 • Ekşi, H. (2004). Personality and coping: A multidimensional research on situational and dispositional coping. Educational Sciences: Theory & Practice, 4, 81-98. [ERIC, PsyLIT]
 • Ekşi, H. (2004). Dogmatizm ve ahlaki gelişim düzeyi arasındaki ilişki. Sivil Toplum, 6-7. 197-205.[Sociological Abstract]
 • Otrar, M., Ekşi, H., Dilmaç, B. & Şirin, A. (2002). The sources of stress, coping, and mental health among Turkic and relative societies’ students in Turkey. Educational Sciences: Theory & Practice, 2, 473-506. [PsyLIT]

Ulusal hakemli dergilerde yayınlanan makaleler

 • Çelik, H., Ekşi, H., Gülsu, N. (2017). Orta Çocukluk Döneminde Güvenli Bağlanma ile Mükemmeliyetçiliğin Çeşitli Değişkenler Bağlamında İncelenmesi. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Dergisi, 47(7), 53-68.
 • Ekşi, H., Aksak, M., Yaman N. (2016). Öğretmenlerin okul yönetiminin farklılıkları yönetme becerilerine ilişkin algılarının kişisel anlam profilleri ve kurum içindeki informal ilişkileri açısından incelenmesi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33-52.
 • Ekşi, H., Sevim, E., Kurt, B. (2016). Psikolojik doğum sırası ile yetersizlik duygusunun yetişkin bağlanma stillerini yordama düzeyinin incelenmesi. İlköğretim Online, 15(3), 1054-1065.
 • Ekşi, H., Arıcan, T., Yaman, K., G. (2016). Meslek lisesi öğrencilerinin riskli davranışlarının yordayıcısı olarak sosyal görünüş kaygısı ve mükemmeliyetçilik. Journal of Kırşehir Education Faculty, 17(2), 527-545.
 • Dinçer D., Ekşi H., Demirci İ., Kardaş S. (2015). Acının dönüştürücü gücü ölçeği: Geçerlik ve güvenirlik çalışması. The Journal of Academic Social Science Studies, 39, 409-421.
 • Ekşi H., İşmuk, E., Parlak S. (2015). Okul psikolojik danışmanlarında iş doyumunun yordayıcısı olarak psikolojik danışma özyeterliği ve dinleme becerileri. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 15(2), 84-103.
 • Ekşi, H., Yalçınlas, H.,Ulaş E. (2015). Üniversite öğrencilerinde sivil katılım davranışının özgecilik ve atılganlık bağlamında incelenmesi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3(2), 7- 36.
 • Ekşi H., Demirci İ., Yıldız C., Ekşi F. (2015). Almanya’da yaşayan Türk göçmenlerin aile değerleri. Değerler Eğitimi Dergisi, 13(29), 41-82.
 • Kiraz, C., Ekşi, H. (2015). Narsistik Kişilik özelliklerinin empatik eğilimleri yordama düzeyi. Gençlik Araştırmaları Dergisi, 3(1), 81-112.
 • Otrar M., Ekşi H.,,Ümmet D. (2013). Özgecilik (Altruism) Ölçeği geliştirme çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 2(23), 433-450.
 • Ekşi, H., Erden, N., Erdoğan, F., H., Yılmaz, E. (2013). Ergenlerin kimlik oluşumunun facebook üzerinden incelenmesi: Nitel araştırma örneği. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi, 3, 295-313.
 • Güngör, İ., H., Ekşi H., Arıcak O. T. (2012). Value preferences predicting narcissistic personality traits in young adults. Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri, 12(2), 1281-1290.
 • Ekşi, H. ve Kahraman, Z. (2012). Bir evlilik ve aile hayatı eğitim programının evli kadınlarda evlilik uyumuna ve aile sistemine etkisi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 36, 129-145
 • Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (2012). Öğretmenlerin sahip oldukları değerlerin ve özgeci davranışlarının mesleki benlik saygısı açısından incelenmesi. Değerler Eğitimi Dergisi, 10(23), 65-82.
 • Erdoğan, Y. Ekşi, H. ve Tektaş, A. (2012). Medya ve şiddet: mafya dizileri üzerine karma bir araştırma, Değerler Eğitimi Dergisi, 10 (23), 83-116
 • Ekşi, H. ve Kaya M. (2011). Okul merkezli yönetim sistemine ilişkin öğretmen görüşleri. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 33, 2011.
 • Ekşi H., Okudan, A., Y. (2011). Eğitim yöneticilerinin bakış açısı ile değerler eğitimi. Türk Fen Eğitimi Dergisi, 8(2), 177-190.
 • Ekşi, H. ve Dilmaç, B. (2010). Üniversite öğrencilerinin genel erteleme, karar vermeyi erteleme ve akademik erteleme düzeylerinin sürekli kaygı açısından incelenmesi. Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 23 (2), 2010, 433-450.
 • Parlar, H. , Çavuş, M., Levent, F. & Ekşi, H. (2010). Yöneticilerin Karakter Eğitimi Yeterlik İnancı Ölçeğinin Türkçe geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 8 (19), 177-205.
 • Aktay, A. &  Ekşi, H. (2009). Yönetici ve öğretmenlerin değer tercihleri ile örgütsel vatandaşlık davranışları arasındaki ilişki. İş Ahlakı Dergisi, 2 (1), 19-65.
 • Dündar, S., Ekşi, H. & Yıldız, A. (2008). Aksiyonda değerler ölçeği dilsel eşdeğerlik geçerlik ve güvenirlik çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 6 (15), 89-114.
 • Şahsuvaroğlu, T. & Ekşi, H. (2008)Odak grup görüşmeleri ve sosyal temsiller kuramı,  Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 28, 127-139.
 • Asan H. T., Ekşi, F., Doğan, A.& Ekşi, H. (2008). Bireysel Değerler Envanteri’nin dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 15-38.
 • Çelik, H. & Ekşi, H. (2008). Söylem analizi. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 27, 99-117.
 • Yaman, E., Erdoğan, Y. ve Ekşi, H. (2008). Bilgisayar kullanıcılarının korsan/kaçak yazılım kullanımı hakkındaki görüşleri. İş Ahlakı Dergisi, 1 (2), 61-79.
 • Dilmaç, B. ve Ekşi, H. (2008). Meslek yüksek okullarında öğrenim gören öğrencilerin yaşam doyumları ve benlik saygılarının incelenmesi. Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 20,
 • Ekşi, H. (2006). Bilişsel ahlak gelişimi kuramı: Kohlberg ve sonrası. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 6 (1), 29-38.
 • Milson, A. ve Ekşi, H. (2003). Öğretmenlerin karakter eğitiminde yetkinlik duygusu konusunda bir ölçme aracına doğru: Karakter eğitimi yetkinlik inancı skalası (KEYİS) ve Türkçe’ye uyarlanma çalışması. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(4), 99-130.
 • Kulaksızoğlu, A., Dilmaç, B., Ekşi, H. ve Otrar, M. (2003). Uyum ölçeği-üniversite formu’nun dilsel eşdeğerlik, geçerlik ve güvenirlik çalışması. Eğitim Bilimleri ve Uygulama, 3, 49-64
 • Ekşi, H. (2003). Temel insani değerlerin kazandırılmasında bir yaklaşım: Karakter eğitimi programları. Değerler Eğitimi Dergisi, 1(1), 79-96.

  Hakemsiz Dergilerde Yayımlanan Makaleler

 • Dilmaç,B. ve Ekşi, H. (2007). Değerler eğitiminde temel tartışmalar ve temel yaklaşımlar. İlk Öğretmen Eğitimci Dergisi, 14,  21–29

Çeviriler

 • Walsh, R. N. & Vauhhan F. (2002) Ego ötesi (çev. H. Ekşi). İstanbul: İnsan Yayınları.

Çeviri Editörlüğü

 • Amerikan Psikoloji Derneği Yayım Kılavuzu (2009). (çev. Ed. H. Ekşi, çev. C. Pamav & Z. G. Üstün). İstanbul: Kaknüs Yayınları.