Yönetilen Tezler

 •  Doktora Tezleri
  • Tuncay Akıncı, Lise öğretmenlerinin yönetici ruhsal liderlik algılarının öğretmenlik liderliğine ve öz-yetkinliklerine olan etkisi, İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Yönetimi ve Denetimi Anabilim Dalı, 2017.
  • Kamile Gamze Yaman, İkiz Annelerinde Süreç Modeline Dayalı Duygu Düzenleme Grup Çalışmasının Etkililiği, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2016
  • Akif Pamuk, Bireysel ve Kolektif Kimliklerin İnşasında Tarih Algısının Rolü, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013
  • Hilal Çelik, Genç Yetişkinlerde Babanın Belirsiz Kaybının Aile Sistemi Ve Bireysel Psikolojik Örüntüler Bağlamında İncelenmesi: Danışmanlık Psikolojisi Perspektifinden Karma Bir Araştırma Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2013.
  • Olcay Güner, 10-16 Yaş Çocuk Ve Ergenler İçin Erken Dönem Uyumsuz Şema Ölçekler Takımı (Çeşöt)’nın Geçerlik, Güvenirlik Ve Norm Çalışması: Piyano eğitimi örneği. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü 2013.
  • Durmuş Ümmet, Üniversite Öğrencilerinde Özgecilik Davranışının Transaksiyonel Analiz Ego Durumları Ve Yaşam Doyumu Bağlamında İncelenmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2012.
  • Ahmet Katılmış, Sosyal bilgiler derslerindeki bazı değerlerin kazandırılmasına yönelik bir karakter eğitimi programının geliştirilmesi, Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010
  • Işıl Güneş Modiri, Okul öncesi dönemi 60-72 aylık çocuklar için çoklu zeka kuramına göre düzenlenmiş bir müzik eğitimi ve bireysel enstrüman eğitimi programı geliştirilmesi: Piyano eğitimi örneği. Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2009.
  • Yüksek Lisans Tezlerinden seçmeler
 1. Ahmet Altunbaş İlköğretim okulu yönetici ve öğretmenlerinin örgütsel zekâ düzeylerinin çok boyutlu analizi: İstanbul ili-Avrupa yakası örneği) / 2008 225 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 2. Ahmet Coşkun Halk Eğitimi Merkezlerinde Açılan Kurslara Katılan Yetişkinlerin Beklentilerinin Ve Memnuniyetlerinin Değerlendirilmesi (Tuzla Örneği) / 2012 107 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 3. Ahmet Eser İlköğretim Öğrencilerinin İnsani Değer Düzeyleri ile Çevresel Tutumları Arasındaki İlişki / 2012 102 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 4. Ahmet Yasin Okudan Eğitim Yöneticilerinin Değerle Eğitiminin Önemi Etkileri ve Uygulamaları Hakkında Görüşleri /2010 120 s. Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 5. Ahmet Karagöz, Eğitim Bilimleri Araştırmalarında Kullanılan Ölçme Araçları İçin Web Tabanlı Veri Tabanı Uygulaması/ 2009 65 s. . Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 6. Ali Aktay, Yönetici ve Öğretmenlerin Değer Tercihleri İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişkinin İncelenmesi, 2008, 278 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 7. Arif Koçinalı Endüstri meslek liselerinde öğrenim gören öğrencilerin eğitsel kulüplere bakışı (Kocaeli ili Gebze ilçesi örneği)/ 2008 208 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 8. Bayram Aslan, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Sınıf Ve Branş Öğretmenlerinin Değer Önceliklerinin Karşılaştırılması/ 2009 170 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 9. Beytullah Demir, Adalet Ve Saygı İçerikli Karakter Eğitimi Programının 7. Sınıf Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyine Etkisi/ 2008 104 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 10. Cemil Kiraz Eğitim Fakültesi Öğrencilerinin Empatik Eğilimleri ile Narsistik Kişilik Özellikleri/ 2011 143 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 11. Cengiz Mete, İlköğretim okullarında çalışan öğretmenlerin kişilik özellikleri ile iş tatminleri arasındaki ilişkinin incelenmesi, 2006, 167 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 12. Derviş Aslan İlköğretim Yedinci Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programının Yapılandırmacı Yaklaşım Bağlamında Öğretmen Görüslerine Göre Değerlendirmesi /2009 220 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 13. Dilber Taner Öğretmenlerin umutsuzluk düzeyi ile okul kültürü arasındaki ilişki/ 2008 142 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 14. Emin Yılmaz, Açık Öğretim Lisesi Ve Mesleki Açık Öğretim Lisesi Öğrencilerinin İnsani Değer Profillerinin Karşılaştırılması (İstanbul İli Örneği)/ 2009 194 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 15. Emine Malak Bir Grup Öğretmenin Kişilik Özellikleri İle Sınıf İçinde Kullandıkları Disiplin Yöntemleri Arasındaki İlişki (Sarıyer İlçesi Örneği) /2012 126 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 16. Emre Alıcı, Dışavurumcu Etkinliklere Dayalı Grupla Psikolojik Danışma Programının Ebeveyn Kaybı Yaşayan 19-11 Yaş Çocuklarının Travma Sonra Stres Düzeylerine Etkisi. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, 2010.
 17. Erdoğan Demiryürek, Eğitim iş kolunda faaliyet gösteren kamu sendikalarına üye öğretmenlerin eğitim sürecinde kazandırılmasını gerekli gördükleri değerlere ilişkin görüşlerinin değerlendirilmesi. / 2008 215 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 18. Evrim Yapıcıkardeşler, Öğretmenlerin Değer Yönelimleri ile İş Tatmini Arasındaki İlişki, 2007, 233 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 19. Faika Yelda Acarbay, Kapsamlı okul iklimini değerlendirme ölçeğinin (öğrenci formu) Türkçe dilsel eşdeğerlik güvenirlik ve geçerlik çalışması, 2006, 143 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 20. Fatih Ateş İlkokul Ve Ortaokul Öğretmenlerinin Değerler Eğitimi Ve Uygulamalarına Yönelik Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma/ 2013146 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 21. Fatih Üstünyer, Karakter Eğitimi İle İlgili Eğitimcilerin Görüşleri Üzerine Nitel Bir Araştırma/ 2009 80 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 22. Fatma Gürsu The Turkish Equivalance, Validity, And Reliability Study Of The Foreign Language Classroom Anxiety Scale /2011 72 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 23. Ferhat Uysal, Karakter Eğitimi Programlarının Değerlendirilmesi/ 2008 164 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 24. Gülsen Budumlu Akkiprik, Genel Lise Öğretmenlerine Göre Karakter Eğitimi Yoluyla Öğrencilere Kazandırılacak Değerler: Çok Boyutlu Bir Araştırma, 2007, 118 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 25. Halil Akkurt Yapılandırmacı Yaklaşıma Yönelik Eleştiriler Ve Tarih Öğretimine Yansımaları/2010 186 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 26. Hüsamettin Kıroğlu, Karakter Eğitimi Yaklaşımlarına Eleştiriler/ 2009 55 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 27. Işıl Tekin Kişilerarası Güçler Envanteri’nin (Inventory of Interpersonal Strengths) Türk Üniversite Öğrencilerine Uyarlanması: Dilsel Eşdeğerlik, Geçerlik Ve Güvenirlik Çalışması/ 2012 158 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
 28. İbrahim Özkahraman, Öğretmen Yetkinlik Ölçeğinin Türkçe Uyarlaması/ 2012, 93 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 29. İsmet Karan, Ortaöğretim Öğrencileri İçin Çok Boyutlu Okul İklimi Algısı Ölçeğinin Geliştirilmesi/ 2012, 86 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 30. Kadir Kakcı İlköğretim 4. Ve 5. Sınıf Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyleri İle Duygu Zorbalık Eğilimleri Arasındaki İlişkinin İncelenmesi/ 2009 146 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 31. Mehmet Özdemir, İlköğretim Öğretmenlerinin Aile Değerleri Ve Medyanın Aile Değerlerine Etkisi Hakkındaki Görüşleri/ 2009, 180 s. Yayımlanmış Yüksek lisans Tezi Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 32. Muharrem Özdemir, Lise Öğretmenlerinin Etik Liderlik Ve Sosyal Adalet Algıları Arasındaki İlişki (İstanbul Avrupa Yakası Örneği)/ 2009 129 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 33. Muhammet Girgin, Öğretmen ve yöneticilerin bireysel, sosyal ve aile değerlerinin incelenmesi( İstanbul ili Avrupa yakası örneği), 2008, 157 sayfa, Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 34. Muhammet Şerif Keskinoğlu İlköğretim beşinci sınıf öğrencilerine uygulanan mesnevi temelli değerler eğitimi programının ahlaki olgunluğa ve saldırganlık eğilimine etkisi/ 2008 200 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 35. Murat Çavdar, İlköğretim Öğretmenlerinin Bireysel Değerlerinin Çok Boyutlu İncelenmesi/ 2009 121 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 36. Müge Duralıoğlu, Yaygın Gelişimsel Bozukluğa Sahip Çocuklarda “Çocuğun Dikkatini Değerlendirme Ölçeğinin” Uygulaması (İstanbul Avrupa Yakası Örneği)/ 2013, 77 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 37. Özkan Aydın, Sorumluluk Ve Yardımseverlik Odaklı Karakter Eğitimi Programının 7. Sınıf Öğrencilerinin Ahlaki Olgunluk Düzeyine Etkisi/ 2008 112 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 38. Sanem Duru Öcal, Öğretmen ve Yöneticilerin Varoluşçu Okul Yönetimine Yaklaşımlarının İncelenmesi (İstanbul İli Örneği), 2008, 170 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 39. Selim Yıldırım, Kurtuluş Yolu Mecmuasında Muallimler Birliğinin Eğitim Yazılarının İçerik Analizi/ 2012 117 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 40. Serkan Özkan, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin Aile Değerlerinin İncelenmesi (İstanbul İli Avrupa Yakası Örneği)/ 2009 107 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 41. Şule Yağlı, Yönetici Ve Öğretmen Görüşleri Çerçevesinde Bilim Ve Sanat Merkezlerinin Yapısı Ve Yeniden Yapılanması: İstanbul Bilsem Örneği/ 2011 159 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 42. Şakir Gülder, Köy İlköğretim Okullarında Yönetim Ve Sorunları (İstanbul İli Örneği)/ 2007 147 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 43. Uğur Öktem, İlköğretim Okullarında Görev Yapan Öğretmenlerin A Tipi Kişilik Özellikleri İle İş Doyumları Arasındaki İlişki/ 2009 169 s. . Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 44. Ümit Uncu, Öğretmen ve eğitim yöneticilerinin değer yönelimlerinin çok boyutlu olarak incelenmesi (İstanbul ili örneği) / 2008 149 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 45. Yaşar Dilber, Ergenlerde Görülen Siber Zorba/Mağdur Yaşantılarının Utanç/Suçluluk Ve İntikam Duyguları Çerçevesinde İncelenmesi (Bursa İli Örneği)/ 2013 134 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 46. Yusuf Büyükdağ, Üniversite Sınavına Hazırlanan Öğrencilerin Değer Tercihleriyle Mesleki Yönelimleri Arasındaki İlişki (Bakırköy ilçesi Örneği)/ 2012 88 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 47. Zafer Çınar, Çokkültürlülük ve Kültürlerarasıcılığın Tarih Eğitimine Yansımaları/ 2010 343 s. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi Marmara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü İstanbul.
 48. Zeki Şafak İlköğretim okullarında çalışan öğretmenler ve yöneticilerin bilişsel ahlaki yargı yeteneklerinin çok boyutlu olarak incelenmesi (İstanbul Anadolu Yakası örneği) / 2008 169 s.Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.
 49. Zübeyde Fazlıoğlu, Çocuk Hakları Sözleşmesinde Yer Alan Çocuk Hakları Konusunda Öğretmenlerin ve Yöneticilerin Bilinç Düzeyleri, 2007, 150 sayfa. Yayımlanmış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul.